admin

Застраховка „Живот” свързана с инвестиционен фонд

Обект и предмет на застраховката Застраховката е разновидност на класическата застраховка Живот, при която застрахователните плащания са изцяло или частично зависими от стойността на акции и дялове, издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове, които извършват дейност при условията и реда на закона за публично предлагане на ценни книжа, както и акции и дялове колективни […]

Застраховка „Живот” свързана с инвестиционен фонд Read More »

Женитбена и детска застраховка

Обект и предмет на застраховката Обект е животът и здравето на един от родителите на детето или някой роднина по права линия – баба или дядо. Ползващо лице е детето. За лица на възраст до 18 години. Застраховката падежира при навършване на 18 години от детето. Застраховани лица – 14 до 65 години, не повече

Женитбена и детска застраховка Read More »

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ И РЕНТА

Обект и предмет на застраховката Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на лица, на възраст между 14 до 65 години, не повече от 70 години при изтичане на срока на застраховката. Покрити рискове Смърт през срока на застраховката – застрахователна сума + допълнителна лихва към

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ И РЕНТА Read More »

РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ

Предмет и обект на застраховката: Обект на застраховката са всички претърпени финансови загуби, произтичащи от различни облигационни правоотношения, в резултат на настъпили застрахователни събития, съобразно застрахователните рискове, поети от застрахователя. По застраховката могат да се покриват рискове, свързани със заетост, обща недостатъчност на доход, лошо време, непредвидени търговски разходи, загуба на пазарна стойност или други/нетърговски/

РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ Read More »

ГАРАНЦИИ

Предмет и обект на застраховката: Застрахова се рискът от финансови загуби и/или допълнителни разноски във връзка с плащания по посочен в застрахователната полица пряк или непряк гаранционен договор (гаранция). Застраховани лица са Български финансови институции (банки). Страни по договора са: застрахователят, който се съгласява да поеме риска, свързан с учредяване на гаранцията; застрахованият – юридическо лице,

ГАРАНЦИИ Read More »

КРЕДИТИ

Предмет и обект на застраховката: Застрахователят срещу заплащане на застрахователна премия, покрива риска на Застрахования от неизпълнение на парично задължение от страна на неговия длъжник, произтичащо от Договор за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. Предмет на застрахователно покритие е главницата и уговорената в Договора за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг,

КРЕДИТИ Read More »

ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

Застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни съдове” Предмет и обект на застраховката: Осигурява застрахователна защита на физически или юридически лица срещу загуби и/или разноски, които те са длъжни да заплатят поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове. Предмет на тази

ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ Read More »

АВИАЦИОННИ ЗАСТРАХОВКИ

Застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на летателни апарати” Предмет и обект на застраховката: Гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимущесвени  вреди, свързани с използването и/или притежаването на въздухоплавателни средства.  Предлага се в две клаузи: гражданска отговорност към трети страни (различна от пътници) гражданска отговорност

АВИАЦИОННИ ЗАСТРАХОВКИ Read More »

ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ / КАРГО

Предмет и обект на застраховката: Предмет на застраховката са товарите по време на превоз и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспорта, за загуба и/ или повреда, която е пряка последица от рисковете, уговорени в застрахователната полица. Покрити рискове: Карго застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар.

ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ / КАРГО Read More »

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА НА ТОВАРИ ПО ШОСЕ

Предмет и обект на застраховката: Срещу платена застрахователна премия Застрахователната компания застрахова отговорността на превозвача на стоки по шосе за територията на Република България, съгласно Закона за автомобилните превози и за територията на чужбина, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR). Покрити рискове: По тази застраховка ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива отговорността на ПРЕВОЗВАЧА

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА НА ТОВАРИ ПО ШОСЕ Read More »

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!