ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ И РЕНТА

Обект и предмет на застраховката

Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на лица, на възраст между 14 до 65 години, не повече от 70 години при изтичане на срока на застраховката.

Покрити рискове

 • Смърт през срока на застраховката – застрахователна сума + допълнителна лихва към датата на смъртта.
 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука до 30%-50% – процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност.
 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука над 50% – застрахованият се освобождава от по-нататъшното плащане на премиите, като остава в сила за пълния размер на застрахователната сума.
 • Доживяване – застрахователна сума плюс натрупаната през периода допълнителна доходност.

Допълнителни покрития
По избор на застрахования срещу допълнително заплащане могат да се включат едно, няколко или всички от следните допълнителни покрития:

 • Злополука
 • Дневни пари за болничен престой
 • Хирургическо лечение
 • Освобождаване от плащане на премии при трайна неработоспособност над 50% от злополука
 • Временна неработоспособност
 • Критични заболявания и последствията от тях

Застрахователна сума– договаря се при сключване на договора.

При Рентните застраховки  се определя размерът на Месечната рента (пенсия).

Срокът на получаване на месечна рента се договаря за период 1 до 20 години или пожизнено, по избор на клиента.
Валута
Лева, евро или щатски долари.

Срок на договора
От 5 до 25/30  години

Застрахователната премия:

 • Еднократно
 • на вноски (на всеки 1, 3, 6 или 12 месеца)

Данъчни облекчения

 • За клиента: До 10% от облагаемия доход на физическите лица
 • За работодателя: съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане

Документи и формуляри при сключване на застрахователен договор

 • Заявление за сключване на застраховка “Живот” и здравна декларация към него
 • Финансов въпросник (само при полици на стойност над 60 хил.лв. или 30 хил.USD/EUR)
 • Медицински изследвания – над определени застрахователни суми
 • Декларация за произход на средствата – над 30 000 лева обща сума на дължимите през целия срок застрахователни премии
 • Застрахователна полица.

Предсрочно прекратяване на застрахователния договор

 • Договорителят има право предсрочно да прекрати застрахователния договор, като получи откупната стойност на застраховката, при условие, че застраховката има право на откуп
 • Застрахователят има право да прекрати действието на договора съгласно Общите условия.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!