ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Обект и предмет на застраховката

Обект на застраховане са водачът и пътниците, намиращи се в превозните средства или в непосредствена близост до тях, при качване или слизане. Застраховат се всички места в ПС, записани в свидетелството за регистрация, включително и мястото на водача. Допуска се застраховане само на мястото на водача, ако има сключена Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз”.

Покрити рискове

Основно покритие: трайна загуба на работоспособност и смърт вследствие злополука.

Допълнителни покрития:

  • 2.1. временна загуба на работоспособност над 20 (двадесет) дни вследствие злополука;
  • 2.2. медицински разходи вследствие злополука.

Застрахователното покритие е за случаите на злополука, настъпила по време на качване, пътуване или слизане от ПС.

Изключения:

  • Застраховката не покрива смърт на малолетно лице или лице, поставено под запрещение.
  • водач, който управлява ПС, употребил алкохол над законнодопустимите норми или други упойващи вещества и/или не притежава свидетелство за правоуправление за съответната категория ПС, както и при отказ за алкохолна проба, констатиран с документ на съответните органи. Застрахователят не изплаща обезщетение и на лице, пътуващо в ПС, ако се установи по безспорен начин, че това лице е знаело за непозволената употреба на горепосочените вещества от водача и/или за неговата неправоспособност;

Срок на застраховката –  обикновено е 1 година

Застрахователно обезщетение:

Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи в срок до 15 дни от представяне на всички необходими документи, доказващи събитието по основание и размер, или мотивирано отказва плащане, ако има причини за това.

Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи, както следва:

  • При смърт вследствие злополука, претърпяна от застрахования през застрахователния срок, настъпила до една година от датата на злополуката – на законните наследници се изплаща застрахователната сума.
  • При трайна загуба на работоспособност вследствие злополука – на Застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от застрахователно-медицинска комисия /ЗМК/ на Застрахователя или от ТЕЛК/НЕЛК след окончателно и пълно стабилизиране на Застрахования, но не по-рано от три месеца от датата на злополуката и не по-късно от една година след нея.
  • При смърт на застрахованото лице в случай, че Застрахователят е изплатил суми за трайна загуба на работоспособност, същото се приспада от сумата, която следва да се изплати за смърт.
  • За временна загуба на работоспособност над 20 дни вследствие злополука, Застрахователят изплаща на Застрахования сума в размер, посочен в застрахователната полица.
  • Застрахователят възстановява на Застрахования действително извършените медицински разходи в рамките на определения в застрахователната полица лимит.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *