ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

Застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”

Предмет и обект на застраховката:

Осигурява застрахователна защита на физически или юридически лица срещу загуби и/или разноски, които те са длъжни да заплатят поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.

Предмет на тази застраховка е гражданската отговорност на собственици на океански, морски, речни, езерни и движещи се по канали плавателни съдове за имуществените и неимуществени вреди, които биха нанесли на трети лица, като собственици и ползватели на плавателни съдове.

Покрити рискове:

 • Сблъскване или удар по време на движение, маневриране или престой на котва на застрахования плавателен съд с:
 • Друг плавателен съд, включително и щети, нанесени на товарите и/или други имущества, превозвани на другия плавателен съд.
 • Пристанищни съоръжения, подвижни и неподвижни закотвени предмети, док, кей, шамандура,веха или комуникационни кабели.

Причинена смърт или телесно увреждане на трети лица извън плавателния съд, обхванат от тази застраховка.Предизвикана обща авария или спасяване по договор на друг плавателен съд и намиращо се на него имущество, където такава отговорност възниква при сблъскване между застрахования плавателен и друг плавателен съд, или други подвижни или закотвени обекти/съоръжения.Закъснение на такъв друг увреден плавателен съд да продължи рейса си и свързани с това допълнителни разходи по престоя, както и други разходи, свързани с осуетяване използването на такъв плавателен съд и имуществото, намиращо се на него.

Застрахователна сума

Лимитите на отговорност не могат да надхвърлят ¼ от действителната стойност на плавателния съд за един пострадал обект или увредено лице и пълната действителна стойност на плавателния съд при два и повече пострадали обекта или лица. Договорените лимити на отговорност за един пострадал обект или лице, както и за два и повече обекта или лица, се посочват в застрахователния договор. Общата сума на всички плащания по този застрахователен договор не може да надвишава посочените в полицата лимити.

Застрахователна премиясъгласно действаща тарифа на застрахователя.

Срок на застраховката  1 година.

Взаимоотношения при настъпваме на застрахователно събитие

Застрахованият е длъжен да:

 • отговори писмено на поставените му от застрахователя въпроси
 • при сключване на застрахователен договор да съобщи на застрахователя има ли и други застраховки, които покриват гражданската му отговорност към трети лица
 • уведомява застрахователя за всички промени в рисковите обстоятелства, водещи до увеличаване на опасността за увреждане на трети лица
 • уведоми застрахователя в седемдневен срок от момента на узнаването на настъпване на застрахователно събитие
 • не прави признания за вина и за отговорност и да не участва в спогодби без предварителното им съгласуване със застрахователя

Застрахователят има право да:

 • прекрати действието на застрахователния договор, при неизпълнение на задълженията на застрахования, с 15-дневно писмено предизвестие, а при настъпило застрахователно събитие – да откаже изцяло или да намали застрахователното обезщетение
 • намали сумата на обезщетението или да откаже изцяло изплащане на обезщетение, в случай че застрахованият не е спазил срока за уведомяване при настъпило застрахователно събитие
 • изисква документ, с оглед доказване на събитието и размера на щетите

Застраховка “Каско на плавателни съдове”

Предмет и обект на застраховката:

При тази застраховката обект на застраховане са морски и речни плавателни съдове, притежавани от физически или юридически лица.  Покрити по застраховката са: „Пълна загуба и/или частична щета на плавателния съд”, „Отговорност сблъскване”, „Обща авария и спасяване”.

Покрити рискове:

 • Каско –буря, корабокрушение, мълния, пожар, засядане, преобръщане, потъване, изчезване
 • Отговорност сблъскване- при варианти ¾ и 4/4
 • Обща авария и спасяване

Застрахователна сума  –  е действителната стойност на плавателния съд към момента на сключване на застраховката.

Застрахователна премия: съгласно действаща тарифа на застрахователя.  Зависи от състоянието и предназначението на плавателния съд, от възрастта му, обхвата на застрахователното покритие, от размера на самоучастието.

Срок на застраховката – 1 год.

Взаимоотношения при настъпваме на застрахователно събитие

Застрахователно обезщетение

При вреди на имущество обезщетението не може да надвиши действителната стойност на причинената вреда

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!