АВТОКАСКО

Този продукт е с най-голям пазарен дял от доброволните застраховки.

Предмет и  обект на застраховката:

Срещу платена застрахователна премия Застрахователната компания предоставя защита, покриваща пълна загуба или частична щета на моторни превозни средства /МПС/, както и допълнително извършени разходи в резултат на застрахователни събития при настъпване на определени, посочени  в Общите условия по полицата рискове /Клаузи/.

Обект на застраховката са всички видове сухопътни моторни превозни средства (МПС) (без релсови превозни средства) със собствен двигател и техните прикачени устройства с български регистрационни номера. При допълнителна договореност, обект на тази застраховка могат да бъдат и МПС с чуждестранни регистрационни номера.

Изисквания при сключване на полица Каско

 • Застрахователят има право да изисква МПС да е снабдено с аларма и/или имобилайзер.
 • Застрахованият е длъжен да предостави МПС за оглед от Застрахователя.

Териториално покритие:

Застраховката е валидна за територията на Република България и държавите-членки на Европейски съюз и на държавите –членки на Международното споразумение „Зелена карта”.  Обикновено Застрахователите не покриват щети по рисковете „Кражба на цялото МПС”, „Грабеж на цяло МПС”, когато събитието е настъпило на територията на страните Русия, Украйна, Молдова, Беларус, Албания, Босна и Херцаговина, Република Косово.

Покрити рискове

Застрахователят покрива пълна загуба или частична щета  на застрахованото МПС, причинени от рискове, групирани условно в следните клаузи:

 • Клуза Минимално Каско
 • Пожар и/или експлозия възникнали по време на експлоатация на МПС;
 • Природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС на снежна маса или ледени късове, падане върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
 • Клауза Частичко Каско
 • Пожар и/или експлозия възникнали по време на експлоатация на МПС;
 • Природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС на снежна маса или ледени късове, падане върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
 • Авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
 • Пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на МПС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора / вкл. в паркирано състояние/. Отваряне на капак или врата на МПС по време на движение
 • Клауза Кражба и Грабеж на цялото МПС
 • Кражба на цялото МПС
 • Грабеж на цялото МПС
 • Клауза Пълно Каско или Всички рискове
 • по тази клауза се покриват всички рискове , причинени от застрахователни събития описани в предходните клаузи, като и:
 • Злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали;
 • Кражба чрез взлом на трайно монтирано аудио-оборудване.

Застраховка „Каско” дава възможност за договаряне на покриване на изключени рискове или допълнителни специфични услуги. Обикновено тези покрития са с начислена допълнителна премия. Не могат да се сключват самостоятелно, а винаги като допълнителни към основна клауза, най-често към Клауза Всички рискове.

 • Злоумишлен палеж или взривяване;
 • Разширение териториалнио покритие;
 • Помощ на пътя – Застрахователят осигурява безплатна пътна помощ вследствие на застрахователно събитие или асистънс вследствие на ПТП или техническа повреда;
 • Механична повреда –  Покриват се вреди от внезапно възникнали повреди по двигател, скоростна кутия и задвижващ мост.
 • Асистънс за чужбина.

Изключения

Не се обезщетяват вредите, причинени:

 • от водач на застрахованото МПС, който не притежава свидетелство или необходимата категория за правоуправление на МПС, или това свидетелство не е валидно към датата на събитието;
 • от водач на застрахованото МПС, употребил алкохол или друго упойващо вещество или когато същият е отказал алкохолна проба при ПТП, или виновно се е отклонил от проба за алкохол;
 • нарушение от страна на водача на МПС на забраните на ЗДвП и / или неспазване предписанията на компетентните органи (движение по забранени и сигнализирани участъци, пътища, проходи, движение без вериги или с ремаркета, когато това се забранява).
 • кражба или грабеж на отделни части, детайли, възли;
 • кражба или грабеж на принадлежности – инструменти, аптечки, пожарогасители, крикове, авариен триъгълник, резервни гуми, джанти и оборудване на МПС;
 • нанесени на стоки или предмети, превозвани със застрахованото МПС;
 • кражба на гумите и джантите на МПС;
 • повреда на двигателя от навлизане на вода, кал и други в цилиндрите;
 • в случай, че застрахованият автомобил не е имал валиден талон за извършен годишен технически преглед към момента на ПТП;
 • повреди в части и/или оборудване на застрахованото МПС вследствие експлоатационни причини (износване или разкъсване на гуми, изгаряне на предпазители, крушки и други подобни) или неспазване изискванията за нормална експлоатация на МПС (смяна на масло, антифриз, филтри, гуми и други подобни).

Застрахователна сума и действителна стойност:

Действителната стойност се определя от Застрахователя въобразно година на производство, оборудване, техническо състояние, изминат пробег и т.н., съгласно действаща методика.

Застрахователната сума е сумата, за която е застраховано МПС и която е посочена в застрахователната полица. Тя не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на полицата.

Всяко изплатено обещетение по частична щета намалява застрахователната сума, освен в случаите на осигурен регрес. При изплатено обезщетение Застрахованият има право и е желателно да дозастрахова МПС до първоначално определената застрахователна сума като заплати допълнителна премия. В противен случай застрахователите прилагат принципа на подзастраховане и редуцират обещетенията при следващите щети със съответния процент.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя от Застрахователя в зависимост от избраните от Застрахования покритя. Размерът на премията се определя по действаща към момента тарифа.

При договорено разсрочено плащане на премията и при настъпване на застрахователно събитие неплатените разсрочени вноски стават изискуеми. Застрахователят ще изплати обещетение след заплащането им.

Срок на застраховката: Една година

Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие

Застрахованият е длъжен да уведоми всички компетентни органи/МВР, пожарна и т.н./. В срок от 24 часа от узнаването за настъпване на Кражба или Грабеж е длъжен да уведоми Застрахователя. При настъпване на друг вид застрахователно събитие срокът е от 3 до 7 дни.

Застрахователно обезщетение

При частични щети Застрахователят определя размера на обещетението по един от следните начини:

 • По експертна оценка/определена по методика на Застрахователя/
 • По представени разходни документи за отремонтирането на МПС
 • Отремонтиране в сервиз чрез възлагане от страна на Застрахователя. Застрахователят плаща стойността на ремонте деректно на сервиза. В зависимост от възраста на МПС сервизът може да бъде официален за марката/обикновено до 3 годишни МПС/ или доверен/ за по-старите МПС/.

В случай, че размерът на застрахователното обезщетение, определено по някой от посочените начини надхвърли 70%от действителната стойност на МПС към датата на настъпване на застрахователно събитие, е налице тотална щета. При тотална щета Застрахователят изплаща застрахователната сума или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС, намалена със стойноста на годните агрегати, възли и детайли.

При кражба или грабеж на цялото МПС Застрахователят изплаща застрахователната сума или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС към момента на настъпване на събитието.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *