ЗАСТРАХОВКА ИНДУСТРИАЛЕН ПОЖАР

Предмет и обект на застраховката:Движимо и недвижимо имущество на търговски дружества, имущество на публични /държавни и общински/институции, на нестопански организации. Тази застраховка се сключва за  обекти със застрахователна сума над  1 000 000 лева, като се допуска отклонение от това правило за имущество на бюджетни организации, на нестопански организации и институции.

 • Дълготрайни материални активи: Сгради; машини, съоръжения, оборудване, в т.ч. стопански инвентар, други МДА, транспортни средства (без МПС с ДК№, плавателни съдове и въздухоплавателни средства);
 • Разходи за придобиване на МДА (без незавършено строителство);
 • Материални запаси, в т.ч. материали, продукция, стоки, незавършено производство;
 • Други имущества – индивидуализирани в опис
 • Чужди имущества (наети, приети за ремонт, обработка и/или съхранение), които се владеят от Застрахования на законно правно основание.

Покрити рискове:

 • Основно покритие: пожар, гръм (мълния), експлозия, имплозия, сблъсък и/или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар.
 • Допълнителни рискове: буря; градушка, проливен дъжд, наводнение; естествено натрупване на сняг или лед; измръзване, замръзване; свличане или срутване на земни пластове; увреждане от действието на подпочвени води и/или от действието на морски вълни; авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и включените към тях уреди; удар от превозно средство или животно; земетресение; палеж; необходими разноски; вандализъм; авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване.
 • Кражба чрез взлом и грабеж /обикновено в отделна полица, покриваща само тези рискове/

Застрахователна сума:

Определя се по следния начин:

 • За ДМА
 • по действителна стойност – стойността, за която вместо застрахованото имущество може да се закупи друго от същия вид и със същото качество или за която същото може да бъде продадено (пазарната му стойност);
 • по възстановителна стойност – стойността на повторното изграждане, доставяне или производство на застрахованото имущество (сгради, МСО, разходи за ДМА) в същия вид и със същото качество;
 • по балансова или коригирана балансова стойност;
 • Материални запаси:
 • действителната им стойност представлява цената на придобиването им или тяхната себестойност. Застрахователната сума може да бъде договорена:
 • като фиксирана величина – стойността на максималното количество, съхранявано в помещенията и складовете на Застрахования;
 • на база периодично деклариране – периода на деклариране се договаря със Застрахования;

За част от допълнителните рискове се договарят лимити, които са на база Първи риск/напр. Вандализъм, необходими разноски, чупене на стъкла и т.н/

Застрахователна премия:

Определя се в процент от застрахователната сума.

От значение са:

 • Рисковия клас на обекта
 • Избрани покрити рискове
 • Възраст и брой на етажи на сгради
 • Други договорености.

Отстъпки от номиналния размер на премията:

 • Еднократно плащане;
 • Договорено самоучастие или самоучастие по-високо от обичайното
 • Разпръснатост на обектите, водеща до намаляване на риска
 • Степен на обезопасеност на обекта
 • Комплексно застраховане
 • Липса на щети за предходни години при подновяване

Срок на застраховката:

 Нaй-често се сключва за една година, но е възможен и по- дълъг период – до 5 години.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!