ЗАСТРАХОВКА ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Предмет и обект на застраховката:

Застраховка “Обща гражданска отговорност” покрива отговорността на юридически лица и еднолични търговци за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица през срока на застраховката при осъществяване на дейност, вписана в застрахователната полица, за които застрахованият носи отговорност съгласно българското законодателство.

Покрити рискове

Отговорността на Застрахования по отношение на:

 • всички суми до размера на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени от него на трети лица,настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане/вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност/ и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи.
 • Съдебни разходи по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, покрити от застраховката, когато Застрахователят е бил привлечен в процеса.
 • Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите.

Покритите рискове могат да бъдат конкретизирани в отделни клаузи:

 • отговорност към трети лица
 • отговорност на работодателя
 • отговорност за дейността
 • отговорност за замърсяване
 • отговорност за продукта
 • отговорност за неизпълнение на договорни задължения

Покритите рискове могат да бъдат разширени с:

 • рискове, вписани като изключени по Общи, могат да бъдат включени в покритието на полицата, ако законът не предвижда за тях друг вид или подвид застраховка.
 • уговаряне на дата за ретроактивно действие на застраховката.

Застрахователна сума:

Договарят се Лимит на отговорност в годишен агрегат и Лимит на отговорност за едно събитие.

Договаря се самоучастие във всяка щета като процент от размера на щетата, като минимална абсолютна сума във всяка щета или комбинация от двете.

Застрахователна премия:  Определя се по тарифа на Застрахователя. Зависи от :

 • агрегатния лимит на отговорност, от съотношението м/у агрегатния лимит и лимита на отговорност за едно събитие
 • спецификата на професионалната дейност
 • включването на ретроактивна дата
 • броя и квалификацията на персонала на Застрахования, работещи на трудов договор.
 • Договорено самоучастие

Срок на застраховката: Една година.

Застрахователно обезщетение:

Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:

 • влязло в сила съдебно решение срещу Застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя
 • постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице

Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на Застрахования, когато със знанието и съгласието на Застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.

Обезщетението се определя от комисия на Застрахователя. При необходимост за доказване на събитието или при определяне размера на вредите в зависимост от техния характер, комисията използва и специалисти-експерти.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!