Застраховка Злополука

Обект и предмет на застраховката

Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на лица на възраст от 1 до 65 годишна възраст.

Злополуката се изразява в нараняване, обгаряне и изгаряне, удавяне, задушаване, измръзване, счупване, изкълчване, обтягане и скъсване на тъкани, стави, сухожилия, мускули, кости и други подобни, вследствие на което настъпва загуба на работоспособност и/или смърт.

Не се застраховат лица с трайна неработоспособност над 50%, а лица с с трайна неработоспособност под 50% се застраховат при условия на утежнен риск, като се прилага завишение на застрахователната премия.

Застраховките могат да бъдат индивидуални и групови.

В зависимост от желанието на Застрахования/Застраховащия и от спецификата на извършваната дейност (основна професия, хоби, упражняване на спорт, дейности в свободното време – практикуване на планински и/или морски туризъм и други) се договарят условията на застраховката в съответствие със Специалните и Общите условия на застраховка “Злополука”.

Покрити рискове: – обобщено за всички видове.

Основно покритие:

 • Смърт от злополука на лица над 14 години
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука

Допълнително покритие:

 • Смърт от професионално заболяване
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване
 • Временна загуба на работоспособност вследствие общо или професионално заболяване
 • Медицински разходи вследствие злополука и общо или професионално заболяване
 • Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука
 • Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение вследствие злополука
 • Разходи за спасяване вследствие злополука
 • Дневни пари за болничен престой

Съществуват много разновидности на застраховката. Всеки вид си има своите особености, относно покрити рискове.

 • Обща застраховка Злополука – – обект на застраховката са оделни физически лица или групи от лица. Покрива рисковете – Смърт от злополука на лица над 14 години, трайна загуба и временна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • Злополука на кредитополучател – Физически лица, получили банков кредит на възраст между 18 и 70 навършени години. Покрити рискове– смърт вследствие на злополука;– трайно намалена работоспособност над 70 % вследствие на злополука

Застрахователната сума се определя така, че да не превишава размера на задължението към финансовата институция към деня на сключване на полица. Може да се сключва година за година или за целия период на кредита.

 • Злополука на гости на хотели– застраховат се български и чуждестранни граждани, пребиваващи в хотели, мотели, хижи или други средства за подслон на територията на Р България. Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територичта на хотела и прилижащите му територии.

Основните покрити рискове са

 • смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука
 • медицински разноски вследствие на злополука и/или общо заболяване
 • разноски за репатриране

Допълнително могат да се покричт следните рискове:

 • частично или пълно унищожаване на и взломна кражба на багаж
 • гражданска отговорност на госта за нанесени щети на трети лица
 • Злополука на туристи– Обект на застраховката са лица, посещаващи планинските и морските курорти на България.
 • Смърт от злополука на лица над 14 години
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • Медицински разходи вследствие злополука
 • Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука
 • Разходи за издирване и спасяване вследствие злополука
 • Злополука на учащи-Обект на застраховката са учащи и техните преподаватели в детски заведения, начални, основни, средни, полувисши и висши учебни заведения. Застраховката се сключва с поименен списък на застрахованите, който се заверява от класен ръководител или директор, и е неразделна част от застрахователната полица. Покритите рискове са:
 • Временна неработоспособност от злополука от 11-тия ден – изплаща се обезщетение в зависимост от продължителността на неработоспособността на Застрахования
 • Трайнo намалена работоспособност от злополука – Застрахователят изплаща обезщетение в процент от застрахователната сума
 • Смърт в резултат от злополука – Застрахователят обезщететява наследниците с договорената застрахователната сума.
 • Медицински разходи – възстановяват се разходи до договорения в полицата размер
 • Трудова злополука- сключва се за живота и работоспособността на работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.Сключва се в съответствие с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, обнародвана в бр. 15 от 17.02.2006 г. на “Държавен вестник

Покрити рискове

 • смърт вследствие на трудова злополука
 • трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука
 • временна неработоспособност вследствие на трудова злополука

Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката.

 • Застрахователната сума за рисковете “смърт” и “трайна загуба на трудоспособност” не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.
 • Застрахователната сума за риска “временна загуба на трудоспособност” не може да бъде по-малка от месечното брутно възнаграждение.

Застрахователна сума:

Лимит на отговорност на застраховката: максималната парична сума, която ще се изплати общо за всички застрахователни събития, настъпили за срока на застрахователния договор.

Застрахователна премия– съгласно тарифа на Застрахователната компания.

От значение за определяне размера й са:

 • избраното покритие
 • рисков клас на застрахования/в зависимост от професията
 • застрахователната сума
 • срок на застраховката
 • здравословно състояние/ наличие, отсъствие на процент трайна неработоспособност

Срок на застраховката – обикновено е 1 година

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *