РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ

Предмет и обект на застраховката:

Обект на застраховката са всички претърпени финансови загуби, произтичащи от различни облигационни правоотношения, в резултат на настъпили застрахователни събития, съобразно застрахователните рискове, поети от застрахователя. По застраховката могат да се покриват рискове, свързани със заетост, обща недостатъчност на доход, лошо време, непредвидени търговски разходи, загуба на пазарна стойност или други/нетърговски/ финансови загуби.

Страни по договора са:

 • застрахователят, който се съгласява да поеме риска, свързан подписания договор
 • застрахованият – юридическо или физическо лице , което получава застрахователна защита срещу понесени финансови загуби

Покрити рискове

В зависимост от характера на гарантираното задължение на отговорното лице договореното застрахователно покритие обхваща:

 • Финансови загуби, свързани с договори за наем на недвижим имот
 • Финансови загуби или разноски понесени от Застрахования – доставчик или изпълнител по търговски договор
 • Финансови загуби, вследствие на лошо време , вследствие пожар и природни бедствия
 • Загуба на доход вследствие авария на машини
 • Загуба на трудово възнаграждение
 • Загуби вследствие неплащане на лизингови вноски
 • Загуба на пазарна стойност
 • Косвени търговски загуби
 • Други нетърговски финансови загуби
 • Други финансови загуби

Застрахователна сума:

Определя се според обема и характера на покритите рискове. Например, при застраховка на търговски загуби се взема под внимание оборота и финансовия резултат за предходни години, при нетърговски загуби – стойността на имуществото, а при загуби на доход – периодичното възнаграждение, обект на застраховката.
 

Срок на застраховката: 1 год.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *