ГАРАНЦИИ

Предмет и обект на застраховката:

Застрахова се рискът от финансови загуби и/или допълнителни разноски във връзка с плащания по посочен в застрахователната полица пряк или непряк гаранционен договор (гаранция).

Застраховани лица са Български финансови институции (банки).

Страни по договора са:

 • застрахователят, който се съгласява да поеме риска, свързан с учредяване на гаранцията;
 • застрахованият – юридическо лице, издател на пряк и непряк гаранционен договор.

Покрити рискове

В зависимост от характера на гарантираното задължение на отговорното лице договореното застрахователно покритие обхваща:

 • Гарантиране на митнически задължения (държавни вземания) на отговорното лице (вносител, спедитор и др.) съгласно действащото българско законодателство;
 • Гарантиране изпълнението на договорни задължения на отговорното лице, в това число във връзка по:
  договори за доставка на стоки и/или извършване на услуги;
  2. възстановяване на авансово плащане от страна на отговорното лице при разваляне на договор;
  3. добро изпълнение и функционални гаранции (Bonds, Liquidateddamages).
 • Гаранции за участие в търг (конкурс) или процедура за възлагане на поръчка, включително случаите, когато при спечелване гаранцията прераства в гаранция за добро изпълнение.
 • Други гаранции, одобрени изрично от застрахователя.

Застрахователят покрива риска на застрахования от финансови загуби в резултат на възникнали плащания по гаранцията/непряка гаранция/ или в резултат на неизпълнение на договорно задължение за плащане от страна на отговорното лице /пряка гаранция/. Бенефициент по полицата може да бъде местно или чуждо юридическо лице, в чиято полза се издава гаранционния договор.

Изключени рискове:

 • Гаранция, обезпечена с безусловна и неотменяема насрещна банкова гаранция;
 • Форсмажорни обстоятелства;
 • Незаконни и/или измамнически действия на Застрахования;
 • Глоби, административни наказания и пропуснати ползи;
 • Несъгласувани със Застрахователя промени в гаранционния договор.

Застрахователна сума:

Определя се на база общото задължение за плащане по гаранционния договор, като максималната обща отговорност на застрахователя не може да надхвърля записаната в полицата застрахователна сума, намалена с размера на записаната в полицата франшиза, ако такъв е договорен.

Застрахователна премия:  Определя се по тарифа на Застрахователя. Зависи от :

Срок на застраховката:покрива срока на гаранционния договор.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *