КРЕДИТИ

Предмет и обект на застраховката:

Застрахователят срещу заплащане на застрахователна премия, покрива риска на Застрахования от неизпълнение на парично задължение от страна на неговия длъжник, произтичащо от Договор за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. Предмет на застрахователно покритие е главницата и уговорената в Договора за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. лихва.

Застраховани лица са Български финансови институции (банки)

Покрити рискове

Застрахователят се задължава да заплати на Застрахования застрахователно обезщетение при неплащане на изискуема и безспорна сума по кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др.или на отделна погасителна вноска по него, дължащо се на:

  • Забавяне на плащането от страна на длъжника за период по- дълъг от периода на изчакване;
  • Неплатежоспособност/свръхзадълженост или обявяване в несъстоятелност на длъжника със съдебно решение при условие, че вземанията на Застрахования по Договора за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. са включени в списъка на кредиторите на длъжника

Застрахователна сума:

Включва всички дължими към застрахования суми, сборът на които не надвишава кредитния лимит на всеки длъжник. Обикновено застрахователната сума се определя в процент от размера на отпуснатия кредит, например 125% или по-висок.

Застрахователна премия:  Определя се по тарифа на Застрахователя. Зависи от :

Кредитния рейтинг на кредитополучателя

Експертната оценка на кредитния риск

Срок на застраховката:покрива срока на договора по кредит

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!