СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Предмет и обект на застраховката:

Обект на застраховане са Строително-монтажни работи, извършвани при високо и ниско строителство, материали и оборудване, вградени инсталации и съоръжения, строителна техника и механизация, а също и разходи, свързани със строителството или разчистване на останки, при настъпване на застрахователно събитие.

За периода на застрахователния договор Застрахователят обезщетява Застрахования за всяка повреда, щета или загуба с непредвиден и/или внезапен характер поради каквато и да е причина освен изрично посочените и допълнително уговорени изключения, на или във връзка с включените в полицата обекти, до размер, непревишаващ лимитите по всяко застрахователно събитие и до размера на записаната за всеки обект застрахователна сума.Застраховката покрива и гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

Застраховката е предназначена за инвеститори, предприемачи, изпълнители и подизпълнители на строително – монтажна дейност.

Покрити рискове:

Материални щети:

Застрахователното покритие включва пълна загуба или частична щета на всички материални активи на строителната площадка в резултат на внезапно и непредвидимо проявление на следните рискове:

–  Аварии в процеса на строителството, причинени от грешки и липса на умения в работния състав, небрежност, неумишлени пропуски в технологията или изпълнението на отделните строителни работи;
–  Пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и вредите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар;
–  Буря (ураган), проливен дъжд, наводнение;
–  Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското равнище (морски вълни);
–  Земетресение, свличане или срутване на земни пластове и скална маса, потъване на земните пластове;
–  Кражба чрез взлом, само за материали и съоръжения, числящи се към обекта и намиращи се в заключени помещения;
–  В застрахователното покритие могат да бъдат включени и целесъобразно извършените разходи (необходими разноски) за разчистване на обекта след настъпване на покрито застрахователно събитие, но не повече от договорената за тях застрахователна сума;
–  Застрахователното покритие се отнася и за вреди върху предназначени за застрахования обект строителни материали, оборудване и строителни машини при временното им складиране на обекта, както и по време на монтажа и демонтажа им в резултат на горепосочените рисковете (без кражба чрез взлом);
Отговорност към трети лица:

Застрахователят ще обезщети Застрахования до лимитите, отбелязани в полицата за суми, за които Застрахованият стане законно отговорен да заплати във връзка с причинени:

–   Смърт, телесни увреждания или заболяване вследствие на злополука;
–   Пълна загуба или частична вреда на движими или недвижими имущества, принадлежащи на трети лица, доколкото са възникнали в непосредствена връзка със строителството, застраховано съгласно Секция “Материални щети” и са настъпили на строителната площадка или в непосредствена близост до нея и през периода на застраховката.

Във връзка с исковете за обезщетение по настоящия раздел, Застрахователят ще обезщети Застрахования и за:

–  Присъдените лихви и съдебните разноски по делото срещу Застрахования, с изключение на адвокатски хонорари;
–  Всички други разходи, направени с писменото съгласие на Застрахователя.

Допълнителни покрития:

  • Загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение.
  • Гаранционно обслужване на строителните работи.
  • Допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз.
  • Имущество на склад извън строителната площадка.
  • Повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения.
  • Риск на проектанта.
  • Вибрации, отстраняване или отслабване на опората.

Застрахователна сума:

Застрахователната сума по отделните групи имущества се определя  по следния начин:

  • за строително-монтажни работи– пълната възстановителна стойност на строителните работи към завършването на обекта, включваща стойностите на всички строителни материали, разходи за труд, транспортни разходи, наеми, мита, такси и други присъщи разходи
  • за строителни материали и оборудване – възстановителната стойност на машините, съоръженията и оборудването (от същия вид и качество), както и за материалите, намиращи се на строителния обект.

Срок на застраховката – Застраховката влиза в сила от деня на започване на строителството и продължава до окончателното приключване на обекта и издаване на приемно-предавателен протокол.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!