ЗАСТРАХОВКА ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Предмет и обект на застраховкатаОписаният в полицата недвижим имот, намиращ се на територията на Република България, включващ жилището

 • апартамент, самостоятелна къща или част от нея,
 • движимо имущество, находящо се в жилището – общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество

Покрити рискове

Основни покрития

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от пътно превозно средство или животно;
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;

Допълнителни покрития

 • Земетресение
 • Кражба чрез взлом и/или техническо средство, грабеж
 • Гражданска отговорност – Покрива се отговорността на Застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица вследствие настъпило събитие по покрити по сключена застраховка рискове, за които застрахованият носи отговорност по силата на българското законодателство.
 • Наем за алтернативно настаняване – по необходимост на собственика в жилище със сравними квартирни удобства в случай, че жилището е негодно за обитаване в резултат на събитие, покрито по Основно покритие.  Покритието е валидно само за периода, за който жилището ще бъде възстановено.
 • Чупене на стъкала на: прозорци, врати, витрини.
 • Злополука на член от семейството/домакинството – Застрахователят ще обезщети Застрахования и членовете на неговото семейство (домакинство) за трайна загуба на работоспособност или смърт в резултат на злополука до посочената в астрахователната полица обща застрахователна сума.

Застрахователна сума:

В зависимост от начина на определяне на застрахователната сума се различават два вида застрахователни полици;

 • Лимитирани или т.нар при условие „Първи риск.”. Застрахованият си избира лимити, за които да застрахова имуществото си. В случай на застрахователно събитие Застрахователят изплаща обезщетение за пълния размер на вредата, но не повече от застрахователната сума, записана в полицата. След изплащане на застрахователно обезщетение застрахователната сума се намалява с размера на изплатеното обезщетение
 • На база действителна стойност на имущесвото, определена за всяко едно по отделно.

Застрахователна премия

– определя се съгласно действащатата тарифа на Застрахователя. Може да се плати еднократно или разсрочено.

Срок на застраховката

–  една година.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!